Algemene voorwaarden

Overeenkomst tussen:

Klant nader te vernoemen: “Gebruiker” of “de Opdrachtgever”
&
QuickConnected nader te vernoemen: “QuickConnected” of “QuickOnline B.V.”
Beide partijen zijn overeengekomen dat

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen hierna te noemen: “QuickOnline B.V.”, en de Opdrachtgever waarop QuickOnline B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met QuickOnline B.V., voor de uitvoering waarvan door QuickOnline B.V. derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van QuickOnline B.V. en zijn directeur(en).

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. QuickOnline B.V. en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.

8. Indien QuickOnline B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat QuickOnline B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van QuickOnline B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. QuickOnline B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is QuickOnline B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij QuickOnline B.V. anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht QuickOnline B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging;

1. De overeenkomst tussen QuickOnline B.V. en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever QuickOnline B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. QuickOnline B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. QuickOnline B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. QuickOnline B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien door QuickOnline B.V. of door QuickOnline B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is QuickOnline B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

7. QuickOnline B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan QuickOnline B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan QuickOnline B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan QuickOnline B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan QuickOnline B.V. zijn verstrekt, heeft QuickOnline B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan QuickOnline B.V. ter beschikking heeft gesteld. QuickOnline B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat QuickOnline B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. QuickOnline B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is QuickOnline B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen QuickOnline B.V. bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van QuickOnline B.V. op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan QuickOnline B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens QuickOnline B.V. gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van QuickOnline B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. QuickOnline B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst QuickOnline B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van QuickOnline B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is QuickOnline B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van QuickOnline B.V. kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van QuickOnline B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien QuickOnline B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien QuickOnline B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is QuickOnline B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is QuickOnline B.V. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door QuickOnline B.V., zal QuickOnline B.V. in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor QuickOnline B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij QuickOnline B.V. anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het QuickOnline B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van QuickOnline B.V. op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1. QuickOnline B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop QuickOnline B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor QuickOnline B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van QuickOnline B.V. of van derden daaronder begrepen. QuickOnline B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat QuickOnline B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. QuickOnline B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voorzover QuickOnline B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is QuickOnline B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door QuickOnline B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door QuickOnline B.V. aangegeven. QuickOnline B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien de Opdrachtgever een abonnement heeft ingeregeld via quickconnected.nl of quickconnected.app worden betalingen automatisch afgeschreven middels de machtiging die de opdrachtgever bij de eerste betaling afgeeft.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. QuickOnline B.V. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. QuickOnline B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. QuickOnline B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan QuickOnline B.V. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voorrekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit buitengerechtelijke incassokosten. Indien QuickOnline B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6. QuickOnline B.V. zal bij uitblijven van de betaling uw abonnement en account activiteiten bevriezen. QuickOnline B.V. Kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor eventueel misgelopen omzet of schade door nalatigheid van opdrachtgever omtrent achterstallige betalingen. QuickConnected zal €50,- exclusief BTW administratiekosten in rekening brengen om uw account te heractiveren nadat uw achterstallige betalingen zijn verricht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Indien QuickOnline B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. QuickOnline B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat QuickOnline B.V. is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien QuickOnline B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van QuickOnline B.V. beperkt tot maximaal het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. QuickOnline B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van QuickOnline B.V.aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan QuickOnline B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. QuickOnline B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van QuickOnline B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

7. De aansprakelijkheid van QuickOnline B.V. in verband met de levering van drukwerk aan de opdrachtgever zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.

8. QuickOnline B.V. is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de Opdrachtgever werd goedgekeurd zoals bepaald in Artikel 8. QuickOnline B.V. is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de
afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.

9. De Opdrachtgever zal QuickOnline B.V. vrijwaren en schadeloosstellen, als QuickOnline B.V. wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, in de verhouding tussen de Opdrachtgever en QuickOnline B.V., niet voor rekening of risico van QuickOnline B.V. komt maar van de Opdrachtgever. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

Artikel 8 Opmaak en specificaties van het druk-/printwerk en verantwoordelijkheid daarvoor

1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, geeft QuickOnline B.V. de Opdrachtgever schriftelijk bericht dat hij de gewenste opmaak van het drukwerk kan opsturen naar QuickOnline B.V.. Dat opsturen gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk: “aanleverspecificaties”) die staan vermeld op de website
quickconnected.nl. Een toezending niet volgens de aanleverspecificaties hoeft QuickOnline B.V. niet te aanvaarden. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de Opdrachtgever. QuickOnline B.V. heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

2. De Opdrachtgever houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de Opdrachtgever of zoals getoond op een beeldscherm bij de Opdrachtgever, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming.
Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de Opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming. Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking van toegestaan.
Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan. Als maatstaf gelden de tolerantienormen volgens de algemene verkoopwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.

Artikel 9 Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart QuickOnline B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan QuickOnline B.V. toerekenbaar is. Indien QuickOnline B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden QuickOnline B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is QuickOnline B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van QuickOnline B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

1. QuickOnline B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. QuickOnline B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

2. QuickOnline B.V. mag zichtbaar reclame, voor zichzelf of een externe partij, maken op het ‘digitale visitekaartje’ van de Opdrachtgever. Hiervoor is verder geen schriftelijk toestemming nodig van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Inbreuk op rechten van derden

1. De Opdrachtgever staat er jegens QuickOnline B.V. voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de Opdrachtgever, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De Opdrachtgever vergoedt QuickOnline B.V. alle schade en nadeel die QuickOnline B.V. lijdt indien en doordat het door QuickOnline B.V. geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart QuickOnline B.V. tegen aanspraken van derden op dit punt.
QuickOnline B.V. heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

Artikel 12 Gebruiksbeperkingen

1. De Opdrachtgever zal zich houden aan de wettelijke en overige voorwaarden voor het maken van het digitale visitekaartje welke gedeeld wordt met derden. Het is niet toegestaan een digitaal visitekaartje te maken met:
– met illegale inhoud of over illegale producten/diensten;
– met drugs gerelateerde inhoud;
– die links of verwijzingen bevatten naar illegale downloads of websites met illegale downloads;
– met een racistische of discriminerende inhoud of een andere inhoud die kwetsend is voor anderen;
– die virussen bevatten die het internet- of e-mailverkeer van derden schade aan kunnen brengen.

2. QuickOnline B.V. behoudt zich het recht om de inhoud te controleren. Het digitale visitekaartje wordt in dergelijke gevallen op inactief gezet en er wordt contact opgenomen met de gebruiker.

Artikel 13 Misbruik

1. Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden of misbruik van de dienst door gebruiker, is QuickOnline B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de verzendingen voor de gebruiker stil te leggen.

2. Indien QuickOnline B.V. schade oploopt door misbruik van de gebruiker is zij gerechtigd deze schade te verhalen op de Opdrachtgever.

3. QuickOnline B.V. heeft het recht zonder opgaaf van reden een gebruiker te weigeren of te blokkeren.

Artikel 14 Opzeggen overeenkomst

1. De Opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging kan door een mail te sturen gericht aan [email protected]. Het opzegtermijn is minimaal 30 dagen voor de verlening van uw diensten.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij QuickOnline B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van QuickOnline B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft QuickOnline B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op QuickOnline B.V. – KVK-nummer 75261731.

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

3. QuickOnline B.V. behoudt het recht om algemene voorwaarden te wijzigen en zal hier indien wijzigingen van op de hoogte stellen

Wat onze klanten zeggen
over QuickConnected™

Goed en inovatief concept. Het visitekaartje heeft een mooi ontwerp en werkt zoals beloofd. Voordelig en erg handig in gebruik!

Even Werkt!

Heel erg bedankt voor mijn digitale visitekaartje! Werkt als een trein.

Ilona de Rijk

Goed concept, werkt prima! Zeker in deze tijd.

Sagoras B.V.

Awesome product door awesome people!

Studio Earthbee

De digitale visitekaartjes werken goed en goed bereikbare support!

Bluekens EV